CONTOH SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG

CONTOH  SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG   Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : [………………………………………………………………………………………………….] Tempat/Tgl. Lahir : […………………………………………………………………………………..] Tanda Pengenal : KTP/SIM No. […………………………………………………………………..] Alamat : [………………………………………………………………………………………………..] Dengan ini Memberikan kuasa kepada : Nama   : [………………………………………………………………………………………………….] Tempat/Tgl. Lahir : […………………………………………………………………………………..] Tanda Pengenal : KTP/SIM No. […………………………………………………………………..] Alamat   : [………………………………………………………………………………………………..] Untuk  Pengambilan barang berupa: [……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….] […]

Read More

CONTOH SURAT KUASA PERKARA PERDATA HUTANG PIUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama        : [……………………………………………………………………………………………..] Jabatan    : [……………………………………………………………………………………………..] Alamat      : [………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………] Dengan ini memberikan kuasa kepada : Nama        : [………………………………………………………………………………………………] Jabatan    : [……………………………………………………………………………………………..] Alamat      : [……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….] baik sendirian maupun bersamaan dengan pihak lain, untuk menjadi Kuasa/Penasihat hukum kami.   KHUSUS   Dalam […]

Read More