CONTOH SURAT KUASA PERKARA PERDATA HUTANG PIUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama        : [……………………………………………………………………………………………..] Jabatan    : [……………………………………………………………………………………………..] Alamat      : [………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………] Dengan ini memberikan kuasa kepada : Nama        : [………………………………………………………………………………………………] Jabatan    : [……………………………………………………………………………………………..] Alamat      : [……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….] baik sendirian maupun bersamaan dengan pihak lain, untuk menjadi Kuasa/Penasihat hukum kami.   KHUSUS   Dalam […]

Read More