SURAT KUASA MENGURUS WARISAN

SURAT KUASA MENGURUS WARISAN   Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama          : […………………………………………………………………………………………….] Alamat        : [……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….] Pekerjaan   : […………………………………………………………………………………………….] No KTP       : [……………………………………………………………………………………………] Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa : Dengan ini memberi kuasa penuh kepada : Nama          : […………………………………………………………………………………………….] Alamat        : [……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….] Pekerjaan   : […………………………………………………………………………………………….] No KTP       […]

Read More