CONTOH SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG

CONTOH  SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG   Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : [………………………………………………………………………………………………….] Tempat/Tgl. Lahir : […………………………………………………………………………………..] Tanda Pengenal : KTP/SIM No. […………………………………………………………………..] Alamat : [………………………………………………………………………………………………..] Dengan ini Memberikan kuasa kepada : Nama   : [………………………………………………………………………………………………….] Tempat/Tgl. Lahir : […………………………………………………………………………………..] Tanda Pengenal : KTP/SIM No. […………………………………………………………………..] Alamat   : [………………………………………………………………………………………………..] Untuk  Pengambilan barang berupa: [……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….] […]

Read More